Bilgi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME ve AYDINLATMA METNİ

İşbu metin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) 10. Maddesi uyarınca kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve aynı Kanunun 11. Maddesinde yer alan kişisel verisi işlenen ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirilmeniz amacıyla mevzuatta yapılacak herhangi bir değişiklikte güncelleneceği kaydı ile hazırlanmıştır.

Şirketimizin faaliyet gösterdiği alanlarda akdedilen sözleşmeler vasıtasıyla sözlü, yazılı yahut elektronik kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, kullanılması ve paylaşılması söz konusudur. Bu kişisel veriler şirketimizin faaliyet konusu ile ilgili hizmetleri layığı ile sunabilmek; şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, ürünlerin satış ve pazarlamasının yapılması gibi amaçlarla bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak suretiyle kullanılacaktır. Kişisel verileriniz işbu kullanım amaçları ve alanları haricinde açık rızanız bulunmadan kullanılmayacaktır. Bu kullanım dâhilinde kişisel verileriniz, şirket faaliyetlerinin yürütülmesi ile alakalı olarak yurt içinde ya da yurt dışındaki iştiraklerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içinde ya da yurt dışındaki kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar, bayiiler, iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.

Kanunun 5. Maddesinin 2. Bendine göre aşağıda sayılan ve örneklendirilen hallerde açık rızanız olmadan kişisel verileriniz işlenebilecek; kullanılabilecek ve yukarıdaki paragrafta izah edildiği üzere ilgili kurum / kuruluş ve kişilerle paylaşılabilecektir:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmetler, ürünler ya da ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz oluşturulmak ve güncellenmek suretiyle işlenebilecektir. Ayrıca, Şirketimizin internet sayfasını kullandığınızda, şirketimizi, internet sitemizi veya sosyal medya kanallarımızı/mecralarımızı ziyaret ettiğinizde, şirketimizin düzenlediği herhangi bir organizasyona katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Yukarıda yer verildiği şekilde açık rızanız yahut Kanunun açıkça öngördüğü haller ile elde edilen kişisel verileriniz şu amaçlar ile kullanılabilecektir: Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşteri memnuniyeti odaklı ve şirket politikasına uygun olarak geliştirilmesi, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.) şirketimizin sunmuş olduğu genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim ve benzeri avantajlarından haberdar edilmeniz ve yararlandırılmanız; şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini ve mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenebilecek ve şirket faaliyetlerinin yürütülmesi ile alakalı olarak yurt içinde ya da yurt dışındaki iştiraklerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içinde ya da yurt dışındaki kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar/bayiiler/iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.

Kanunun 6. Maddesine göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri olup ancak kişilerin açık rızası ile işlenebilmektedir. Yukarıda ayrıntılı izah edildiği üzere ticari ve hukuki amaçlarla özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi durumu söz konusu olur ise Kanunda yer aldığı üzere açık rızanızın alınması esas olacak ve şirketimiz bu noktada özel nitelikli kişisel verilerinizin korunması için tüm önlemleri alacaktır.

Kanunun 9. Maddesine göre kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Ancak aynı maddede belirtilen istisnalar dâhilinde açık rıza aranmaksızın yurtdışına aktarılabilir.

Kanunun 11. Maddesine göre ilgili kişi veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda yer verildiği şekilde haklarınızı kullanmak ve KVKK kapsamında bilgi edinmek istenir ise www.massive.com.tr isimli internet sitemizde yer alan başvuru formu aracılığı ile başvuru yapılabilecek olup başvurunuzu şahsen ve kimliğiniz ile yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurular info@massive.com.tr mail adresi üzerinden de aynı şartlar ile yapılabilecektir.

İlgili başvuru Kanunun 13. Maddesi uyarınca şirketimize ulaşmasını müteakip en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ 7. Madde uyarınca ilgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Kanunun 7. Maddesine göre bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. Bu manada kişisel verilerin saklanma süresi bir Kanunla düzenlendiyse bu süreye riayet edilir. Bunların haricinde de kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.MASSIVE İNŞAAT DEKORASYON TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASI HAKKINDA İZLENİLEN POLİTİKA

Şirketimiz, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metninde detaylı bir şekilde yer verildiği üzere toplanan, işlenen, kullanılan ve paylaşılan kişisel verileriniz ile ilgili olarak

a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu manada şirketimiz bünyesinde bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli düzenlemeler ve denetimler yapılmıştır ve yapılacaktır.

Kişisel verileriniz Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklanmamakta ve işleme amacı dışında kullanılmamaktadır.

Kanunun 7. Maddesine göre bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. Bu manada kişisel verilerin saklanma süresi bir Kanunla düzenlendiyse bu süreye riayet edilir. Bunların haricinde de kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.MASSIVE İNŞAAT DEKORASYON TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.